8 ย่านแฟชั่นสุดชิค ดึงอัตลักษณ์ชุมชนเป็นจุดขาย

8 ย่านแฟชั่นสุดชิค ดึงอัตลักษณ์ชุมชนเป็นจุดขาย

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดแสดงแฟชั่นโชว์การพัฒนาคอลเลคชั่นของ 8 เครือข่ายย่านการค้าแฟชั่น ภายในงาน“Thailand Industry Expo 2018” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เน้นผลงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละเครือข่าย เพื่อพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์สินค้า และส่งเสริมให้เครือข่ายย่านการค้าแฟชั่นเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมแฟชั่น ประกอบด้วย อุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า และอุตสาหกรรมอัญมณี

เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ มูลค่าการส่งออกประมาณ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 600,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมดของประเทศ ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมแฟชั่นยังยึดโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องส่งผลให้กลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity) และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่นจึงจำเป็นต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งแรงบันดาลใจที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย อันเป็นรากฐานที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และเทรนด์แฟชั่น รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหรือนวัตกรรมใหม่ๆ จนเกิดเป็นผลงานที่ทันสมัย แสดงให้เห็นถึงความสมัยใหม่ แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งถูกออกแบบมาให้ผสานกันอย่างกลมกลืน

“การดำเนินงานของเครือข่ายย่านแฟชั่น หรือกลุ่ม THAI FASHION NETWORK เกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านแฟชั่น และกลายเป็นเครือข่ายที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน การร่วมมือกันแสวงหาโอกาสในการสร้างสรรค์และผลิตผลงาน ภายใต้การสนับสนุนและพัฒนาโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมเป็นที่ปรึกษา ซึ่งปัจจุบันมีย่านการค้าแฟชั่นในเครือข่าย 8 ย่านด้วยกัน ได้แก่ ย่านเสื้อผ้าสตรีมุสลิม มีนบุรี ย่านแฟชั่นพื้นที่เทอมินัล 21 ย่านแฟชั่นตลาดจตุจักร ย่านไหมไทยนครราชสีมา ย่านสำเพ็ง ย่านการค้าสยามสแควร์ ย่านการค้าผ้าครามสกลนคร และย่านแฟชั่นคริสตัลวีรันด้า โดยแต่ละย่านมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน และมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ อาทิ ย่านคริสตัล วิรันด้า (ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล ช้อปปิ้งมอลล์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม) เป็นย่านที่มีความโดดเด่นด้วยแบรนด์แฟชั่นจากกลุ่มดีไซน์เนอร์ไทยที่สร้างผลงาน ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นลักซ์ชัวรี่แบรนด์ (Luxury brand) ขณะที่ย่านการค้าจังหวัดสกลนครเป็นย่านแฟชั่นผ้าคราม มีความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ชัดเจนทั้งสีสันและรูปแบบ” นายกอบชัย กล่าว